14 Nisan 2015 Salı

Hemşirenin maaşı 5.6 bin tl olacak

              
             CHP Antalya Milletvekili Op.Dr. Arif Bulut, Türk Hemşireler Derneği’nin desteğiyle hazırlanan,  hemşirelerin maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi için yasa önergesini meclise verdi. Önergede ¼’ündeki uzman hemşirenin maaşının 5.6 bin TL, ¼’ündeki lisans mezunu hemşirenin ise 4 bin TL maaş alması öngörülüyor.

Önerilen değişikliklerle hemşirelerin eline geçecek ücretler şöyle:
UNVAN/KADRO    NET ÜCRET
1/4’ünde Uzman Hemşire       5.660,00 TL
8/1’inde Uzman Hemşire        3.792,62 TL
1/4 ünde olan Lisans  4.143,05 TL
8/1’inde lisans 3.140,80 TL
1/4 ünde olan Ön Lisans        3.955,97 TL
10/2’de olan Ön Lisans          3.022,89 TL
2/4’ünde olan SML     3.411,93 TL
12/2’de olan SML       2.485,49 TL

Türk Hemşireler Derneği, nitelikli sağlık hizmeti için iş güvencesini, insancıl bir ücretlendirme yöntemini, mesleki gelişimlerini özendirici ve destekleyici bir izin ve karşılıklandırma sistemini, makul çalışma saatlerini içeren bir çalışma düzenini, sosyal ve ekonomik haklarını demokratik bir biçimde güvence altına alacak toplu sözleşme ve grev hakkını içeren sendikal hakları, her türlü şiddetten arınmış, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını içeren bir Yasa önermektedir.
Türk Hemşireler Derneği, bütün sağlık çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarında bir iyileştirme sağlanması gerektiğini, bunun için öncelikle;
İş güvencesini ortadan kaldıran bütün sözleşmeli çalışma biçimlerine,
Sağlık hizmetini parçalamaya ilişkin hizmet satın alma ve taşeronlaştırma yöntemlerine,
Performansa dayalı ödeme yöntemine,
yönelik yasa ve alt düzenlemelerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtmektedir.

Türk Hemşireler Derneği, hemşirelerin ücretlerinin insanca yaşam koşullarına ulaşması için ek gösterge, özel hizmet tazminatı oranlarında değişiklik yapılmasının yanı sıra, sağlık hizmetleri tazminatı adı altında yeni bir düzenleme yapılmasını önermektedir.

Hemşirelerin nöbet saat ücretlerinde ise normal mesainin üzerine fazla çalışma olduğundan hareketle üç –beş lira gibi kabul edilemez rakamlar yerine emeklerini gerçekçi bir biçimde karşılayan artışlar önerilmektedir.

Hemşirelerin dinlenme haklarını, makul sürelerde çalışma haklarını ihlal eden ve aynı zamanda hastalara verilen sağlık hizmetinin niteliğini riske atan uzun çalışma saatlerine sınırlama getirilmesi, 40 saatlik haftalık normal mesai süresinin yanında nöbet vb. yollarla fazla çalışma dahil haftada en fazla 56 saat çalıştırılabileceklerine ilişkin düzenleme yapılması önerilmektedir.

Yıllık izin süresi mesleki kıdeme göre 20 ve 30gün olarak belirlenmekte, ayrıca mesleki gelişim izni düzenlenmektedir. Mesleki gelişimin özendirilmesi için ise ayrı bir madde düzenlenmesi yapılması önerilmektedir.

Yalnızca hemşirelerin değil özelde sağlık çalışanlarının genelde ise bütün kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarınıngerçekleştirebilmesi için sendikal hakların tam olarak kullanılmasının olmazsa olmaz olduğunun bilinciyle Anayasa’nın 18. maddesindeki düzenlemenin toplu sözleşme, toplu pazarlık ve grev hakkını da içerecek bir biçimde yapılması talep edilmektedir.

Ayrıca sağlık çalışanlarının her türlü taciz ve şiddetten arınmış, sağlıklı, dengeli bir atmosfer ve çevrede çalışma hakkının güvence altına alınması istenmektedir.

Türk Hemşireler Derneği’nin alternatif önerisindeki değişikliklerin yapılması halinde Hemşirelerin eline geçecek ücretler tasarının sonunda tablo halinde gösterilmektedir.


TÜRK HEMŞİRELERDERNEĞİ
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI ÖNERİSİ
           
EK GÖSTERGELER
Madde 1:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, “Göstergeler” başlıklı 43. maddesinin (B) bendi uyarınca 18.05.1994 tarih ve 527 sayılı KHK’nin 3. maddesi ile düzenlenmiş olan “Hizmet Sınıfları İtibariyle Unvan ve Aylık Alınan Derecelere Göre Ek Göstergeler” başlıklı EK I sayılı cetvelin “III-Sağlık Hizmetleri Sınıfı” bölümündeki uzman hemşire ve hemşire ibarelerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki düzenleme yapılmıştır.

DERECESİGÖSTERGEGÖSTERGETUTAR
b) Uzman Hemşire1-4750376,71 TL
2-4500356,89 TL
3-4000317,23 TL
4-3500277,58 TL
5-3000237,92 TL
6-2700214,13 TL
7-2300182,41 TL
8-2000158,62 TL
c) Diğer Sağlık Bilimleri Lisansiyeri13000’den4500’e356,89 TL
22200’den4000’e317,23 TL
31600’den3500’e277,58 TL
41500’den3200’e237,92 TL
51200’den2700’e214,13 TL
61100’den2400’e190,34 TL
7900’den2000’e158,62 TL
8800’den1700’e134,82 TL
d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan;
1. Yüksek öğrenim görenler
2. Diğerleri

12200’den4000’e317,23 TL
21600’den3400’e277,58 TL
31100’den2900’e229,99 TL
4800’den2600’e206,20 TL
11500’den3500’e277,58TL
21100’den3000’e237,92 TL
3800’den2500’e198,27 TL
4650’den2000’e158,62 TLÖZEL HİZMET TAZMİNATI
MADDE 2:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152. maddesinin “II-Tazminatlar” bölümünün “A-Özel Hizmet Tazminatı” başlıklı fıkrasının “b” bendindeki özel hizmet tazminat oranlarına 1. maddeden sonra gelmek üzere “uzman hemşire” eklenmiş, diğer maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


ÖZEL HİZMET TAZMİNAT ORANI (%)
ORAN%ORAN %TUTAR
2. Uzman Hemşireler için
a) 1-4. derecede aylık alanlar-3002.260,29 TL
b) Diğer derecede aylık alanlar-2001.506,86 TL
3. Dört yıl süreli yükseköğrenim veren okul mezunlarından;
a) 1-4. derecede aylık alanlar97’den200’e1.506,86 TL
b) Diğer derecede aylık alanlar97’den140’a1.054,80 TL
4. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunlarından;
a) 1–4. derecelerden aylık alanlar90’dan 190’a1.431,52 TL
b) Diğer derecelerden aylık alanlar90’dan 135’e1.017,13 TL
5. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunlarından;
a) 1–4. derecelerden aylık alanlar72’den150’ye1.130,15 TL
b) Diğer derecelerden aylık alanlar72’den100’e753,43 TL


SAĞLIK HİZMETLERİ TAZMİNATI
Madde 3:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Ek 39. maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki Ek Madde 40 eklenmiştir.
“EK MADDE 40:657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan uzman hemşire ve hemşirelere aşağıda belirtilen oranları geçmemek üzere en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda sağlık hizmetleri tazminatı ayrıca ödenir. Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi ve diğer sağlık kurumlarında çalışan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 3/l hükmüne tabi personelden hemşire olanlar hakkında da uygulanır.


DERECETAZMİNAT ORANLARI (%)TUTAR
a) Uzman Hemşirelerden;
1-4. derecede aylık alanlar3002.260,29 TL
Diğer derecede aylık alanlar1651.243,16 TL
b)Dört yıl süreli yükseköğrenim veren okul mezunlarından;
1-4. derecede aylık alanlar2001.506,86 TL
Diğer derecede aylık alanlar1401.054,80TL
c)Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunlarından;
1–4. derecelerden aylık alanlar1901.431,52 TL
Diğer derecelerden aylık alanlar1351.017,13 TL
d) Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunlarından;
1–4. derecelerden aylık alanlar1501.130,15 TL
Diğer derecelerden aylık alanlar100753,43 TLNÖBET ÜCRETLERİ
Madde 4:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23.02.1995 tarih ve 547 sayılı KHK’nin 10. maddesi ile eklenmiş olan Ek Madde 33 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sağlık kurumlarında normal mesai saatleri dışında, genel tatil günlerinde veya hafta sonu tatillerinde normal, acil, icap veya branş nöbeti tutarak bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanılmasına müsaade edilmeyen sağlık veyardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeline; her bir izin suretiyle karşılanamayan nöbet saati için (icap nöbetlerinde çağrı üzerine fiilen çalışılan saatin dışında, çağrının beklendiği nöbet süresinin üçte biri dikkate alınarak) aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Mevcut GöstergeÖnerilen GöstergeBir saatlik nöbet ücreti tutarı
ç) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli6080063,45 TL
 d) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli5565051,55 TL

Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumları ile diğer sağlık kuruluşlarında çalışan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 3/l hükmüne tabi personelden hemşire olanlar ile 50. maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.
Haftalık çalışma süresi nöbet dahil 56 saati geçemez.


SAĞLIK PERSONELİ MAHRUMİYET YERİ İKRAMİYESİ
Madde 5:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 195. maddesi “Sağlık Personeli Mahrumiyet yeri ikramiyesi” adı altında aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
“Hemşirelere çalıştıkları yerin, ekonomik, sosyal, iklim ve ulaştırma durumları ile kültür ve sağlık durumları ve bunlara benzer yer ve bölge şartları gözönüne alınarak tespit edilecek mahrumiyet derecesine göre, her türlü aylık, ek gösterge ve tazminatlar dahil almakta oldukları aylıkların iki ile altı katı tutarında mahrumiyet ikramiyesi ödenir.
Yukarıdaki esaslar dahilinde bölgelerin mahrumiyet derecesi ve ödenecek ikramiyeler Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanacak yönetmelikte düzenlenir.”
Kaynak: Medihaber sitesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder