25 Ağustos 2012 Cumartesi

EBELERE HEMŞİRELİK YETKİSİ


02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede”, 12.07.2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “6354 Sayılı, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 6283 Sayılı Hemşirelik Kanununa geçici 3’üncü madde eklenmiştir.
12.07.2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6354 sayılı kanunun 23’üncü maddesiyle, 6283 sayılı kanuna eklenen geçici 3’üncü madde “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, ebelik diplomasına sahip olduğu halde en az üç yıldan beri yataklı tedavi kurumları ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde fiilen hemşirelik görevi yaptığını resmi belge ile belgelendiren ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde talepte bulunanlar,hemşirelik yetkisiyle görevlerine devam eder.” şeklinde düzenlenmiştir.
Buna göre, durumu anılan madde hükmüne uygun (kamu, üniversite, vakıf, özel vb. kurumlarda çalışanlar dahil) olan ebelerin, hemşirelik yetkisi taleplerini; aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde istenen belgeler ile birlikte bir dilekçe ekinde görev yaptıkları kurum aracılığı ile son başvuru tarihi olan 12.10.2012 tarihine kadar İl Sağlık Müdürlüklerine ulaştırmış olmaları gerekmektedir.
A)    HEMŞİRELİK YETKİSİ BAŞVURULARININ ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ;
1)      12.07.2012 tarihi itibarıyla ebelik diplomasına sahip olduğu halde en az üç yıldan beri yataklı tedavi kurumları ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde fiilen hemşirelik görevi yapmak,
2)      Kanunun yayımı tarihinden itibaren (12.07.2012) geriye dönük üç yıl içerisinde,  istifa etme, müstafi sayılma v.b. gibi fiili hizmeti aksatacak durumların bulunmaması,
3)      En geç 12.10.2012 tarihi mesai bitimine kadar başvurusunu ilgili İl Sağlık Müdürlüğüne ulaştırmış olması.
B)     İSTENECEK BELGELER:
1-      Dilekçe
2-      Ebelik diplomasının tasdikli sureti
3-      Fiilen hemşire olarak görev yaptığı tarihleri belirtir belge
Belirtilen belgeler ile birlikte İl Sağlık Müdürlüklerine yapılan başvurular ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından son başvuru tarihine (12.10.2012) kadar alınacak ve 01.08.2012 tarihli ve 17428 sayılı Makam Oluru gereği İl Sağlık Müdürlüklerince değerlendirildikten sonra başvuruları uygun görülenlere ait başvuru dosyası ve sonuç raporları başvuru tarihinin sona ermesini müteakip bir liste ekinde üst yazı ile Bakanlığımıza (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.
Bakanlığımıza ulaşacak olan başvurular nihai değerlendirme yapılarak başvuruları anılan madde hükmüne uygun olduğu anlaşılan ebelere hemşirelik yetkisi verilecektir. 


İrtibat :
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Tescil ve Denklik İşlemleri Daire Başkanlığı

Tel: 0 312 585 15 20
      0 312 585 15 92

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder