29 Ekim 2009 Perşembe

Sağlık Bakanlığı atama ve nakil yönetmeliğinde değişiklik

Sağlık Bakanlığı atama ve nakil yönetmeliğinde neler değişti
Kapsam Dışı Unvan ve Branşlar
Daha önce yönetmelikte müstakil bir madde olarak düzenlenen " istihdam edilen personel sayısı 200’den az olan veya ülke genelinde tüm illerde personel dağılım cetveli veya standart öngörülmeyen unvan ve branşlar"la ilgili 8. madde hükmü yürürlükten kaldırılmış, bunun yerine 7. maddeye ekleme “Ancak istihdam edilen personel sayısı 200’den az olan veya ülke genelinde tüm illerde personel dağılım cetveli veya standart öngörülmeyen unvan ve branşlar için her üç ayda bir, Ek: 6 da düzenlenen Personel Dağılım Cetveli İlkelerinin 14 üncü ilkesi doğrultusunda İstihdam Planlama Komisyonunca hizmet grupları belirlenir ve ilan edilir.” şeklinde ek yapılmıştır.
Asker eş için görevlendirme
Daha önce eş muvazzaf er olsa dahi personel geçici olarak geçici görevlendirilebilmekteydi. yeni düzenlemede askerlik yapılan yere geçici görevlendirme yapılabilmesi için eşin yedek subaylık yapmış olma şartı getirilmiştir.
Geçici görevlendirmeye ek puan
Bakanlık ve Valiliklerce re'sen geçici görevlendirilen personele fiilen çalıştığı bölgenin hizmet puanı % 50 fazlasıyla verilmekteydi. Bu uygulama kaldırılmıştır.
Hizmet Puanı Verilmeyecek Haller
Bu madde yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenlemede, aylıksız veya ücretsiz olarak aile hekimliği görevini yürütenlerin bu sürelerinin hizmet puanına eklenmesi hakkı verilmiştir.
Görevden uzaklaştırma halinde ise 657'e uygun düzenleme yapılmıştır. Buna göre; "Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler ile soruşturma sonucunda disiplin cezası almayanlar hariç olmak üzere, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suç nedeniyle tutuklanan veya gözaltına alınanlar ile görevden uzaklaştırılanların görev başında geçirmedikleri süreler hizmet puanında dikkate alınmayacaktır.
Mehil müddetinden geçen süreler
Daha önce Mehil müddetinden geçen sürelerin hizmet puanında değerlendirilmeyeceği hükme bağlanmıştı. Bu hükmün yürürlüğü, Danıştay 5. Dairesinin 03.12.2007 tarih ve E.2007/4027 sayılı Kararıyla durdurulmuştur. Söz konusu bu karar gereğince hüküm madde metninden çıkarılmıştır. Buna göre mehil müddetinde geçen süreler hizmet puanına eklenecektir.
İlk defa atamada, gelişmiş illere çok zor kadro açılacak
"İlk defa atamada ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir." şeklinde olan cümle “İlk defa atamada; sırasıyla 6 ve 5 inci hizmet bölgesi iller ve D ve C hizmet grubu iller ile ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre 6, 5 ve 4 üncü gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerde bulunan kadrolar ilan edilir. Ancak bu yerlerde münhal kadro bulunmaması halinde diğer bölgelerde bulunan kadrolar ilan edilir.” şeklinde değiştirilmiştir.
İstifa sonrası dönüşlerde de gelişmiş illere çok zor atanılacak
İlk defa atamadaki düzenlemenin bir benzeri yeniden atamada da uygulanacaktır. Bu konuya ilişkin düzenleme şu şekildedir: "Tabip ve uzman tabiplerin yeniden atanmasında; sırasıyla 6 ve 5 inci hizmet bölgesi iller ve D ve C hizmet grubu iller ile ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre 6, 5 ve 4 üncü gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerde bulunan kadrolar ilan edilir. Ancak bu yerlerde münhal kadro bulunmaması halinde diğer bölgelerde bulunan kadrolar ilan edilir.”
Ocak ayında da kurum içi naklen atama yapılacak
Daha önce stratejik personelin il içi atanması dahil olmak üzere personelin iller arası atanma dönemi sadece Haziran ve Eylül ayları idi. bu illere Ocak ayı da eklenmiştir.
Diğer kurumlardaki uzman tabip ve tabiplerin sağlık bakanlığına atanması
Yönetmeliğin 4/m maddesine göre "uzman tabip ve tabip unvanlarındaki personel", stratejik personeldir. Kurumlar arası naklen atamayı düzenleyen 17. maddeye şu ibare eklenmiştir: “Ancak stratejik personel dönem ve kura şartına bağlı olmaksızın naklen atanabilir.”
Kurumlar arası naklen atamadaki kuraya istisna getirildi
Başka bir kurumda çalışmakta olup, eşi Sağlık Bakanlığında SHS'de 1- memur, 2- 4/B'li veya 3- 4924'lü olan ile 4- eşleri zorunlu yer değiştirmeye tabi olan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki memurların, Sağlık Bakanlığa nakil talepleri, standardın uygun olması kaydıyla dönem ve kura şartı aranmadan değerlendirilir.
Şehit ve malullere yönelik düzenleme
“Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların; sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin naklen atamalarında dönem ve kura şartı aranmaz.”
Mazareti sona eren personelin durumu
Eş veya sağlık durumunu mazaret göstererek mecburi hizmetini erteleyenler, mazaretin sona ermesi halinde, önceden sadece D ve C hizmet grubunda ise kalabiliyordu, yeni hükümde bulunduğu il 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde ise de yine burada da kalabilecek.
Ayrıca, "Ancak bu yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreyi doldurmadan mazereti nedeniyle naklen atanan personel mazeretinin sona ermesi halinde eski görev yerine atanır" maddesi de kaldırılmıştır.
Sağlık mazareti edeniyle atama
"Başvuru sahibi müracaatında atanmak istediği ili belirtemez." şeklindeki hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.
Can güvenliğinden dolayı nakil istemlerinde belgeleme nasıl olacak?
Önceden bu konuda bir kıstas yoktu. Yeni hükümde, memurun; herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirmesi gerekmektedir. Bu personel ile eşinden boşanan personel C ve D hizmet grubu illerinden birine, Bakanlıkça nakil dönemi beklenmeden atanabilir.
Eşi 4/B'li olan memur nasıl nakil isteyecek?
Bakanlık bu konuda yeni hüküm getirmiş. Bu hükme göre eşi Sağlık Bakanlığında 4/B'li olarak çalışan Sağlık Bakanlığı memurları için bir yönerge çıkarılacaktır.
Hizmet gereği atamalar
Adli, idari ve inzibati bir soruşturma veya sicildeki yetersizlik halinde Sağlık Bakanlığı personelin görev yerini değiştirebilmektedir. Bu madde gereği atananlar, ayrıldıkları bu İle 2 yıl geçmeden naklen atama talebinde bulunamamaktaydı. Yeni düzenlemede “veya hizmet birimine” hakkı getirilmiştir. Buna göre kişi, 2 yıldan önce eski çalıştığı sağlık biriminden başka bir yere naklen tayin talebinde bulunabilecek.
İl müdürü ve başhekimlerin nakil talepleri
“İl müdürlüğü ve başhekimlik unvanlarına atandıktan veya görevlendirildikten sonra başka yere atanma talebinde bulunanlardan; iki yıl süreyle bu görevleri yürütenler bir defaya mahsus olmak üzere talepleri doğrultusunda durumlarına uygun bir kadroya atanırlar. İki yıldan az bu görevleri yürütenler ise, önceki kadrolarının bulunduğu ildeki durumlarına uygun bir kadroya atanırlar.”
Bölge içi atama
Yeni hükümlere aşağıda yer verilmiştir. Buna göre ilden ilçeye nakilde atama dönemine bağlı kalmak gerekmemektedir.
“Personelin talebi halinde, il merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinden belde ve köylere personel dağılım cetveli ve kadronun uygun olması hallerinde atama dönemine bağlı kalmaksızın atama yapılabilir.”
“Ancak tabip ve uzman tabipler; ilçe, belde ve köylerden 1, 2 ve 3 üncü hizmet bölgesinde bulunan il merkezlerine atanamaz.”
Becayişe sınırlama
Sağlık ve eş durumu mazereti ile naklen atanan personel becayiş hakkkından yararlanmayacak.
Çocuğu SBS ile bir ortaöğretim kurumuna kayıt olan sağlık personelinin nakli
“EK MADDE 3 – Stratejik personel hariç, görev yaptığı il dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan personel talebi halinde, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânının bulunmadığını belgelendirmesi halinde; 4, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinin D ve C hizmet grubu iline standardın ve personel dağılım cetvelinin uygun olması şartıyla atanabilir.”

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder