29 Eylül 2009 Salı

görevde yükselme sınavı na ilişkin hükümler

Görevde Yükselmeye İlişkin Hükümler
Atanacaklarda Aranacak Şartlar:
Madde 5-
Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
A) Genel Şartlar:
1) Atama yapılacak boş kadro bulunması,
2) Dört veya daha yukarı derecedeki kadrolara atanacaklar için asgari olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,
3) Görevde yükselme eğitimi sonunda yapılacak değerlendirme sonucu başarılı bulunmak ve yapılacak sınavdan en az 70 puan almış olmak,
4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az 70 puan olması,
5) Şef, uzman, müdür yardımcısı, müdür ve şube müdürü kadrolarına atanacakların hizmet süresi içerisinde aylıktan kesme cezasından daha ağır bir ceza almamış olması,
şarttır.
B) Özel Şartlar:
a) Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda belirtilen niteliklere sahip olmak,
3) Görevde yükselme sınavı tarihi itibarıyla, Bakanlık teşkilatında, lise veya dengi okul mezunları için en az üç yıl, yüksek okul mezunları için en az iki yıl hizmeti bulunmak,
b) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) En az (B) sınıfı ehliyete sahip olmak,
3) Görevde yükselme sınavı tarih itibariyle, Bakanlık teşkilatında, lise veya dengi okul mezunları için en az üç yıl, yüksek okul mezunları için en az iki yıl hizmeti bulunmak,
c) Memur, veznedar, ambar memuru kadrolarına atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Görevde yükselme sınavı itibariyle, Bakanlık teşkilatında, lise veya dengi okul mezunları için en az üç yıl, yüksek okul mezunları için en az iki yıl hizmeti bulunmak,
d) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) 22/7/1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkındaki Kanunda belirtilen şartları taşımak,
3) Görevde yükselme sınavı itibariyle, Bakanlık teşkilatında, lise veya dengi okul mezunları için en az üç yıl, yüksek okul mezunları için en az iki yıl hizmeti bulunmak,
e) Daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,,
2) Bu unvanla ilgili Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurs sertifikasına (Liselerde verilen ders müfredatında daktilo ve bilgisayarla ilgili ders alanlardan bu belgeler istenmez) sahip olmak,
3) Görevde yükselme sınavı tarihi itibariyle, Bakanlık teşkilatında, lise veya dengi okul mezunları için en az üç yıl, yüksek okul mezunları için en az iki yıl hizmeti bulunmak,
f) Ayniyat saymanı kadrolarına atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Görevde yükselme sınavı tarihi itibariyle, Bakanlık teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,
g) Şef kadrolarına atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,
2) Görevde yükselme sınavı tarihi itibariyle, şef kadrolarına atanabilmek için, ön lisans mezunlarının en az üç, dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunlarının en az iki yıl hizmeti olmak,
3) Bu maddenin (B) bendinin (c), (d), (e) ve (f) alt bentlerinde belirtilen unvanlardan birinde çalışıyor olmak,
4) Bakanlık teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,
h) Koruma ve güvenlik şefi kadrolarına atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,
2) 22/7/1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda belirtilen şartları taşımak,
3) Görevde yükselme sınavı tarihi itibariyle, şef kadrolarına atanabilmek için, ön lisan mezunlarının en az üç, dört yıllık yüksek okul ve ya fakülte mezunlarının en az iki yıl hizmeti olmak,
4) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda çalışıyor olmak,
5) Bakanlık teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,
ı) Programcı kadrolarına atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,
2) Yüksek okulların veya fakültelerin bilgisayar bölümünden mezun olmak veya diğer yüksek okul veya fakülte mezunlarında Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylı programcı kurs sertifikasına sahip olmak,
3) Bu maddenin (B) bendinin (c), (d), (e) ve (f) alt bentlerinde belirtilen unvanlardan birinde çalışıyor olmak,
4) Bakanlık teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,
j) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) Dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,
2) Sistem çözümleme ve bilgi işlem konusunda deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek,
3) Görevde yükselme sınavı tarihi itibariyle, Bakanlık teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,
k) Uzman, eğitim uzmanı ve APK uzmanı kadrolarına atanabilmek için;
1) Dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunu olmak,
2) APK uzmanlığı ve uzmanlık kadroları için görevde yükselme sınavı tarihi itibariyle en az iki yıl Bakanlık teşkilatında çalışmış olmak,
3) Eğitim uzmanlığı için eğitim-öğretim kurumlarında en az üç yıl süreyle öğretmenlik yapmış olmak,
l) Döner sermaye saymanlık kadrolarına atanabilmek için;
1) en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak, (Yüksek okulların işletme, muhasebe, maliye iktisat, kamu yönetimi bölümü veya hukuk mezunu olanlar öncelikle tercih edilir)
2) Döner sermaye teşkilatında en az iki yıl veya diğer birimlerde en az dört yıl çalışmış olmak,
3) Görevde yükselme sınavı tarihi itibariyle, Bakanlık teşkilatında iki yıl çalışmış olmak,
m) Hastane ve okul müdür yardımcılığı kadrolarına atanabilmek için;
1) Hastane müdür yardımcılığı kadrolarına atanabilmek için, dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunu olmak, (Sağlık idaresi, işletme, iktisat muhasebe, maliye, kamu yönetimi veya hukuk mezunları öncelikle tercih edilir)
2) Görevde yükselme sınavı tarihi itibariye, Bakanlık teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,
3) Okul müdür yardımcılığı için, dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunu olmak ve lise veya dengi okullarda en az iki yıl süreyle öğretmenlik yapmış olmak,
n) Hastane, okul ve depo ve tamirhane müdürü kadrolarına atanabilmek için;
1) Hastane müdürü kadrolarına atanabilmek için, dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunu olmak, (Sağlık idaresi, işletme, iktisat, muhasebe, maliye, kamu yönetimi veya hukuk mezunları öncelikle tercih edilir)
2) Hastane müdürlüğü kadroları için görevde yükselme sınavı tarihi itibariyle, hastane müdür yardımcı olarak en az iki yıl veya Bakanlık teşkilatında şef veya daha üst görevlerde en az dört yıl çalışmış olmak,
3) Okul müdürlüğü kadroları için, dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunu olmak, (Sağlık eğitim veren yüksek okul ve fakülte mezunları öncelikle tercih edilir.)
4) Okul müdürlüğü kadroları için görevde yükselme sınavı tarihi itibariyle, Bakanlık teşkilatına bağlı okullarda en az iki yıl okul müdür yardımcısı veya en az beş yıl öğretmen olarak çalışmış olmak,
5) Depo ve tamirhane müdürü kadroları için, dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunu olmak ve sınav tarihi itibariyle, Bakanlık teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,
o) Şube müdür ve döner sermaye merkez müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,
2) Görevde yükselme sınavı tarihi itibariyle, Bakanlık teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,
şarttır.
Ancak, bu maddenin (B) bendinin (f), (g), (h), (ı), (j), (k), (l),(m),(n) ve (o) alt bentlerinde sayılan unvanlara yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanlar ile şoför unvanı ile görev yapanlar atanamaz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder