29 Eylül 2009 Salı

Görevde Yükselme Sınavı Esasları

Sınav Şartı:
Madde 11-
Görevde yükselme eğitiminde başarılı olanların bu yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için yapılacak olan sınava katılarak başarılı bulunmaları şarttır.
Sınavlar kadro ve ihtiyaç durumuna göre yılda en fazla iki kez yapılabilir.
Sınavın Şekli:
Madde 12-
Sınavlar, yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Yazılı sınavlar ÖSYM veya ÖDYM’ye yaptırılır.
Yazılı sınavda başarılı olanlar görevin özellikleri dikkate sözlü veya uygulamalı sınava alınırlar.

Eğitim Programlarını Hazırlama ve Sınav Kurulu:
Madde 13-
Bakanlık merkezinde bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, tüm birimlerden en az daire başkanı düzeyinde birer temsilci ile bir hukuk müşaviri ve bir müfettişten, İllerde, İl Sağlık Müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında personel ve eğitim şube müdürleri ile sağlık meslek liselerinde görev yapan iki öğretmenden oluşturulacak Eğitim Programları Hazırlama ve Sınav Kurulu kurulur.
Kurulun görevleri şunlardır:
a) Görevde yükselme eğitimi programlarının hazırlanması ve sınavla ilgili esas ve usulleri belirlemek,
b) Sınav sonuçlarına göre başarı listesi düzenlemek veya sınav sonuçlarını değerlendiren kurum veya kuruluşça düzenlenmesini sağlamak,
c) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak.
Kurulun sekretarya hizmetleri merkezde Personel Genel Müdürlüğünün ilgili Atama Daire Başkanlığınca, illerde İl Sağlık Müdürlüğü personel şube müdürlüğünce yürütülür.
Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
Madde 14-
Görevde yükselme eğitimini başarıyla tamamlayanların katılacağı görevde yükselme sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.
Sınav Sonuçlarının Duyurulması:
Madde 15-
Sınav sonuçları sınav kurulu tarafından sınavı izleyen on beş gün içinde Bakanlıkta ve İl Sağlık Müdürlüklerinde ilan edilir, ayrıca adaylara yazılı olarak bildirilir.

Sınav Sonucuna İtiraz:
Madde16-
Sınav sonuçlarına ilanını izleyen on beş gün içinde, merkezde Personel Genel Müdürlüğü’ne illerde İl Sağlık Müdürlüklerine dilekçe ile itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Eğitim Programları Hazırlama ve Sınav Kurulu tarafından en geç on beş gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye bildirilir.
Atama:
Madde 17-
Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasında sınavda başarı sırasına göre en yüksek puandan başlayarak boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Başarı notunun aynı olması halinde hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır. Geriye kalan adaylar yedek olarak ilan edilir.
Ataması yapılanların yasal süre içersinde göreve başlamaması veya herhangi bir nedenle kadroların boşalması halinde müteakip sınav yapılıncaya kadar bu kadrolara sınavı yedek olarak kazanan adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder