29 Eylül 2009 Salı

görevde yükselme sınavı Çeşitli ve Son Hükümler

Gruplar Arası Geçişler:
Madde 18-
Bu yönetmeliğin 5 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (c), (e), (k), (m), (n), ve (o) alt bentlerinden aynı bentte yer alan unvanlar arasındaki geçişlerde sınav şartı aranmaz.
Alt Görevlere Atanma:
Madde 19-
Bu yönetmelik kapsamındaki unvanlarda görev yapanlardan kendi istekleriyle alt görevlere atanmak isteyenlerin daha alt görevlere atamaları kadro imkanları ölçüsünde yapılabilir.
Tekrar Atama:
Madde 20-
Daha önce Yönetmelik kapsamındaki görevlerde bulunup bu görevlerinden herhangi bir şekilde ayrılmış olanlardan tekrar aynı unvan veya göreve atanmak isteyenler, boş kadro bulunması, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları unvana tekrar atanabilirler.
Başka Kurumlardan Nakil:
Madde 21-
Başka kurumlarda görev yapanlar, boş kadro bulunması, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda aynı unvanla veya istekleri halinde daha alt görevlere atanabilirler.
Göreve Başlama Süresi:
Madde 22-
Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atananlar yasal süre içinde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süreler içinde göreve başlamayanların atama kararları iptal edilir.
Atama kararları iptal edilenler aradan bir geçmedikçe aynı görev için yapılacak Görevde Yükselme Sınavına katılamazlar.
Güvence:
Madde 23-
Bu yönetmelik kapsamındaki memurların Yönetmelik hükümleri dışında unvan ve görev değişikliği yapılamaz.

Hüküm bulunmayan haller:
Madde 24-
Bu yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında genel hükümler uygulanır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama:
Madde 25-
24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanunun değişik 22 nci maddesi uyarınca Bakanlığa nakledilen personelin nakledildiği görev için bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat:
Madde26-
11/06/1998 tarihli ve 23369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kapsama dahil görevde bulunanlar, bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın görevlerine devam ederler.
Müdür ve müdür yardımcısı kadroları için aranan dört yıllık yüksek öğrenim şartı halen görevde bulunan personel bakımından iki yıl olarak öngörülmüş olup, bu düzenleme Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra göreve başlayacak olanlar için emsal teşkil
etmez.
Yürürlük:
Madde 27-
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 28-
Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

2 yorum:

  1. bu nedir ya görevde yükselme sadece hizmetli personelin veri hazırlamaya geçişimi inanın her zaman torpilli lerin lehine işleyen birşey.

    YanıtlaSil
  2. Çok güzel bir paylaşım olmuş, bu tarzdaki yeni paylaşımlarınızı her zaman bekliyoruz.

    YanıtlaSil