29 Eylül 2009 Salı

görevde yükselme sınavı amacı kapsamı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç:
Madde 1-
Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görev yapan ve bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde sayılan personelde aranan nitelikleri belirlemek; bunların atama ve görevde yükselmelerini hizmet gerekleri liyakat, sicil, kıdem ve sınav sonuçlarını dikkate alarak düzenlemek, hizmette etkinlik ve verimliliği arttırmaktır.
Kapsam:
Madde 2-
Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı’nın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı kadrolarında görev yapan personelin şoför, teknisyen, memur, daktilograf, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, ambar memuru, ayniyat saymanı, programcı, çözümleyici, şef, koruma ve güvenlik şefi, döner sermaye saymanı, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı, hastane müdür yardımcısı, okul müdür yardımcısı, hastane müdürü, okul müdürü, depo ve tamirhane müdürü, şube müdürü ve döner sermaye merkez müdürü kadrolarına atanmalarında usul ve esasları kapsar.
Dayanak:
Madde 3-
Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 43 üncü maddesi ve 15/371999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar:
Madde 4-
Bu Yönetmelikte geçen,
Bakanlık : Sağlık Bakanlığı’nı,
Bakan : Sağlık Bakanı’nı,
Müsteşar : Sağlık Bakanlığı Müsteşarı’nı,
Değerlendirme Kurulu: Görevde yükselme eğitimine katılacakların tespitini yapmak üzere oluşturulan kurulu,
Eğitim Programlarını Hazırlama ve Sınav Kurulu: Görevde yükselme eğitim programlarını hazırlamak ve bu eğitim sonunda başarılı olanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için yapılacak olan sınavla ilgili işlemleri yürütecek olan kurulu,
Görevde Yükselme Eğitimi: Kapsama dahil görevlere yapılacak atamalarda veya görevde yükselmelerde görevin özelliğine göre verilecek hizmetiçi eğitimi,
Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme Eğitiminde Başarılı bulunanlar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı’na veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı ve Bakanlıkça yapılacak sözlü veya uygulamalı sınavları,
Kariyer: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan personelin yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgiler ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını,
Liyakat: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan personelin sınıfları içinde ilerleme, yükselme ve görevin sona erdirilmesinde o görevin gerektirdiği niteliklere sahip olmayı,
ÖSYM: Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni,
ÖDYM: Merkezi sistemle özel ve resmi sınavları yapmak ve değerlendirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojikleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan merkezi, ifade eder.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder