29 Eylül 2009 Salı

Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

Görevde Yükselme Eğitimi :
Madde 6-
Bu yönetmelik kapsamında bulunan memurların görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atanılacak unvan veya görevin nitelik, içerik ve tekniklerine yönelik yeterliklerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile en az iki hafta en çok sekiz hafta olmak üzere, görevde yükselme eğitimi programına katılarak eğitimi başarıyla tamamlamaları şarttır.

Görevde Yükselme Eğitiminin İlanı ve Müracaatların Kabulü:
Madde 7-
Görevde yükselme eğitimi için merkezde Personel Genel Müdürlüğünce, illerde Valiliklerce en az bir ay önce duyuru yapılır. Adaylar, görev yaptıkları birimlere başvuruda bulunurlar. İlgili birimler Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olan başvuruları illerde Sağlık Müdürlüklerine, merkezde Personel Genel Müdürlüğüne intikal ettirirler. Bu başvurular üzerine; ilgililerin durumları sicil dosyalarının tutulmakta olduğu birimlerce incelenir ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları taşıdıkları kesinleşenlerin başvuruları kabul edilerek Değerlendirme Kuruluna intikal ettirilir. İstenilen bilgi ve belgeleri gerçeğe aykırı olarak düzenleyenlere başvuru belgeleri üzerinde tarafsız işlem yapmayan yöneticiler hakkında kovuşturma yapılır.
Görevde Yükselme Eğitimine Katılacakların Seçimi:
Madde 8-
Görev Öncesi eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Görevde yükselme eğitimine katılacak adaylar öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin durumları ile katıldığı kurslar ve almış olduğu sertifikalar dikkate alınarak merkezde; Personel Genel Müdürü veya görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, diğer Genel Müdürlüklerden Müsteşarın görevlendireceği iki Genel Müdür Yardımcısı, ilgili Atama Daire Başkanı ve ilgili Şube Müdüründen, Valiliklerde; İl Sağlık Müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında personel ve eğitim Şube Müdürleri ile lise veya dengi okullarda görev yapan iki öğretmenden oluşacak Değerlendirme Kurulu tarafından seçilir.
Ancak, başvuru sayısının boş kadro sayısının iki katından fazla olması halinde görevde yükselme eğitimine katılacak adaylar diğer kriterlerde göz önünde bulundurularak Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacak sözlü sınavdaki başarı durumlarına göre belirlenir. Bu eğitimde başarılı olanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.
Başka kurumlarda veya Bakanlığa bağlı başka birimlerde aynı görev için benzer eğitimi almış olmaları ve Bakanlıkça kabul edilmesi şartıyla Bakanlık kadrolarına naklen ataması yapılanların bu hakları geçerlidir.
Görevde Yükselme Eğitimine katılması uygun görülenlere; eğitimin yapılacağı yer, tarih ve eğitimle ilgili diğer hususlar, en az 15 gün önce merkezde Personel Genel Müdürlüğünce, illerde Sağlık Müdürlüklerince duyurulur.
Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları:
Madde 9-
Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.
a) T.C Anayasası;
1) Genel esaslar ,
2) Temel hak ve ödevler,
3) Devletin temel organları,
b) Atatürk İlkeleri ve inkılap tarihi ve ulusal güvenlik,
c) Devlet Teşkilatı ile ilgili mevzuat,
d) 657 sayılı Devlet memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,
f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,
g) Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular. (Bu bentteki eğitimin ağırlığı, toplam eğitim ağırlığının yüzde altmışının altında olamaz)

Görevde yükselme eğitimi, Bakanlıkça veya bu amaçla belirlenen eğitim-öğretim kurumlarınca yürütülür.
Ancak, gerektiğinde taşra teşkilatında görev yapan personelin görevde yükselme eğitiminin bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, Valiliklerce yapılması veya yukarıda sayılan kurumlara yaptırılması için Bakan onayı ile Valiliklere yetki verilebilir.
Görevde Yükselme Eğitimi Programlarının Düzenlenmesi:
Madde 10-
Görevde Yükselme eğitimi programları, atanılacak unvan veya görevler esas alınarak farklı içerikte düzenlenebilir.
Bu programlar, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen kurulca, atama yapılacak unvan veya görevlere uygun olarak hazırlanır. Eğitim programlarının hazırlanması, değerlendirilmesi ve benzeri hususlara ilişkin esas ve usuller bu kurulca; bu konularla ilgili diğer hizmetler merkezde Personel Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğünce, illerde İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğünce yürütülür.
Görevde yükselme eğitim programları, Devlet Personel Başkanlığı’nın uygun görüşü alınarak, bu Başkanlığa yaptırılabilir veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu ile müşterek düzenlenebilir.
Görevde yükselme eğitim programlarına devam zorunludur. Eğitim programlarının uygulanmasından sonra bu Yönetmeliğin 9 ncu maddesinde belirtilen konularda yazılı sınav yapılır.
Sorular, unvanlara ve boş kadrosu olan birimlere göre hazırlanır.
Görevde Yükselme Eğitimini başarıyla tamamlayanlara katıldıkları eğitim programının türü, dönemi ve başarı derecesini gösteren bir sertifika verilir. Sertifika verilenlerin listesi, merkezde Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğünce görev yaptıkları birimlere ve gereği için Eğitim Programlarını Hazırlama ve Sınav Kuruluna intikal ettirilmek üzere ilgili Atama Daire Başkanlığına, illerde Eğitim Şube Müdürlüğünce görev yaptıkları birimlere ve gereği için Eğitim Programlarını Hazırlama ve Sınav Kuruluna intikal ettirilmek üzere Personel Şube Müdürlüğüne gönderilir.
Görevde Yükselme eğitimini başarıyla bitiremeyenler aynı unvan veya görevle ilgili bir sonraki eğitime katılamazlar. Ancak, bu yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları kaydıyla başka unvan veya görevler ilişkin görevde yükselme eğitimine katılabilirler.
Sertifikalar beş yıl süre ile geçerlidir. Buna dair belgeler merkezde Personel Genel Müdürlüğü’nce, illerde İl Sağlık Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğünce beş yıl saklanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder